r-ldya'n /ldyà'án / v be hungry tener hambre Uldya'́n Juany Juan was hungry Juan tenía hambre Beny-du'uxh Mari dziny te parr ity ilda'n re-xi'ny Maria worked hard so that her children would not be hungry. Uldya'an Juany Juan was hungry Juan tenía hambre [pot. ì- ]galrdya'an hunger , rldya'n hunger