r-dxe'ech /dʒè'étʃ / 1 v get angry estar enojado; enojarse Udxe'ech una ni-u-la'n Mony x-carr-ni'. The woman was angry that Ramón stole her car. Se enojó la mujer que Ramón robó su coche. 2 adj impatient; irritable enojón Na-dxe'ch Juany Juan is irritable Juan es enojón. [com. ù-][pot. gíí-; 1sg: gyà'-; 2sg: gyò' ]