r-be'cy /bè'ky / v fight torer Ule'cy Juany lo re-gu'n Juan fought the bulls. Juan torió a los toros [com. ù-lè'cy][pot. cwéécy ]r-be'cy bni sow (cf: r-zi bni /zìì+bnìì/ to plant (a seed). )