rni lo bca'ld /rrníí lòò bkà'ld / v dream soñar Rni-du'uxh-bi lo bca'ld He is dreaming. El está soñando (id. of r-ni say) (cf: bca'ld /bkà'ld/ (a part of complex words related to sleep), n-u'u bca'ld /ù'ú bkà'ld/ be sleepy. )